Strážna A
DETEKTíVNA
SLUžBA
PREVOZ PEŇAZÍ,
CENíN A
MAJETKU
poplachové a
kamerové
systémy

Spôsob ochrany

  • SBS poskytne k zabezpečeniu ochrany príslušný počet pracovníkov podľa požiadaviek klienta a charakteristiky objektu, na čas podľa potreby.
  • Služby sú podľa požiadaviek klienta zabezpečované jedným alebo viacerými pracovníkmi ochrany počas 24 hodín, alebo na dobu požadovanú klientom.
  • Pracovníci SBS zabezpečujú strážnu službu na vnútornú ochranu objektu z pevného stanovišťa a obchádzkami objektu, vykonávaním kontrol a sledovaním podozrivých osôb na prevádzke a pri podozrení následným zadržaním.
  • Kontrolujú oprávnenosť vstupu a výstupu osôb ako aj motorových vozidiel, vykonávajú ich kontrolu vrátane kontroly predpísaných dokladov s cieľom zamedziť vstupu nepovolených osôb do objektu a zabezpečenia majetku klienta pred rozkrádaním, zneužívaním, alebo poškodzovaním.
  • Zabezpečujú v požadovanom rozsahu odbornú obsluhu elektronických signalizačných zariadení, ak sú tieto v chránenom objekte inštalované.
  • Vedú príslušné evidencie vo vzťahu k ochrane objektu a výkonu služby podľa požiadaviek klienta.
  • Na pevnom stanovisku plnia úlohu informátora, podávajú požadované informácie iba podľa požiadaviek klienta v určenom rozsahu.
  • Uzamykajú určené priestory a vchody, kontrolujú ako sú jednotlivé priestory uzamknuté a zabezpečené.
  • Vykonávajú odbornú činnosť asistenčnej požiarnej hliadky a v prípade požiaru vykonávajú podľa rozsahu jeho likvidáciu a postupujú podľa príslušných smerníc o požiarnej ochrane objektu.
  • Ďalšie konkrétne povinnosti pracovníkov SBS budú stanovené v smernici o ochrane majetku klienta vypracované HATRIX, s.r.o. na základe požiadaviek klienta.

SBS HATRIX, s.r.o. pri poskytovaní služieb na úseku ochrany majetku a osôb úzko spolupracuje so súkromnými bezpečnostnými 
službami v iných regiónoch, ako i Mestskou a štátnou políciou MV SR.

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x